ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರದ ಅರಣ್ಯವಲಯದ ಕಡಲ ಮರಳುತೀರ ಕನಾ೯ಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಆಲಿವ ರೆಡ್ಲಿ ಕಡಲಾಮೆಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡಲು ಬರುವ ಸ್ಥಳ, ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಹೊನ್ನಾವರ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಲಾಮೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ […]